ŠÍŘENÍ VÝSLEDKŮ MOBILITY ERASMUS+ KA1            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONCERT ANGLICKÝCH PÍSNÍ

V rámci programu Erasmus+ KA1 jsem loni v létě absolvovala jazykový kurz angličtiny na Maltě.
Tento kurz mi nejen pomohl s rozšířením slovní zásoby, upevněním gramatických jevů, zlepšením výslovnosti, ale především mě zbavil ostychu při komunikaci v anglickém jazyce.

Toto nově nabyté „sebevědomí“ jsem měla možnost vyzkoušet při spolupráci se stážistkou Annou, která sice pochází z Ruska, ale našim komunikačním prostředkem byla angličtina.
Spolu s Annou jsme sestavily a nacvičily pásmo známých anglických písní, jako jsou např. Old McDonald had a farm, Ten Little Indians, If you are happy and you know it, Head, shoulders, knees and toes s našim dětským sborečkem.

Děti měly hned několik příležitostí předvést, co vše se naučily:
17. 5. 2018 – kulturní program pro děti ze školní družiny
23. 5. 2018 – vystoupení pro babičky a dědečky z Domova důchodců v Třinci
4. 6. 2018 – koncert pro rodiče


 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V termínech 23. – 27. 4. 2018 a 21. – 25. 5. 2018 se konalo anglické soustředění pro žáky 3. – 5. ročníku. Z důvodu velkého zájmu žáků a rodičů o toto soustředění, jsme uskutečnili 2 turnusy.

Hlavními organizátorkami soustředění byly paní učitelky, které během letních prázdnin absolvovaly jazykové a metodické kurzy ve Velké Británii a na Maltě v rámci programu Erasmus+ KA1. Získané náměty a dovednosti uplatnily při tvorbě aktivit pro žáky. Zde si můžete prohlédnout některé z nich:

Atlas zvířat:

• děti si zvolily sobě blízké zvíře (výběr ze všech oblastí – savci, ptáci, hmyz, ryby …)
• vybarvily či nakreslily obrázek
• vyhledaly příslušná slovíčka
• zopakovali jsme tvorbu věty v angličtině, slovesné vazby pro 1. osobu jednotného čísla
• sestavily několik vět o svém zvířeti – kde žije, čím se živí, co má rádo apod.
• každý tak vyrobil svou kartu do atlasu


Zvuky zvířat

• děti si poslechly písničku „Old McDonald had a farm“
• na pracovním listu si barevně vyznačily jednotlivá zvířata a k nim přiřadili správné citoslovce
• postupným čtením jsme fixovali jednotlivé zvuky
• každý si vylosoval z obálky obrázek zvířete a pomocí zvuků hledal své členy skupiny – několikrát jsme zopakovali, velmi je to bavilo
• vyluštili jsme křížovku s názvy zvířat
• naučili jsme se dvě sloky písničky


Hra na tichou poštu
• děti se rozdělily do dvou skupin
• prvnímu jsem pošeptala anglické slovíčko
• postupně šeptem předávali k poslednímu
• ten potom přišel pošeptat slovíčko učiteli – pokud bylo správné, získali bod
• postoupili o jedno místo až se vystřídali všichni


Anglické pexeso
• děti se nejprve rozdělily do dvojic a na lístečku si vylosovaly jedno z témat: ovoce, barvy, dopravní prostředky, oblečení, zvířata
• z papírového kartonu si každý ve dvojici vyrobil šest čtvercových karet
• nejprve děti vyzdobily zadní stranu všech kartiček a napsaly anglický název svého tématu, na druhou stranu pak nakreslily obrázek – na jednu kartu napsaly český, na druhou kartu anglický název
• po vytvoření pexesa spolu hrály tři hry a opakovaly si slovíčka
• děti si pak libovolně měnily pexesa nebo se měnily mezi sebou navzájem a pokračovaly ve hře


Hra na lovce zvířat:
• na louce u lesa si učitel s dětmi povídá, jaká zvířata žijí v lese, zopakuje jejich názvy, motivuje je příběhem pana hajného, kterému se rozutekla zvířata a on děti prosí o pomoc při jejich pochytání
• dopředu si pedagog připravil kartičky dvaceti zvířat a na každou kartu vyznačil nějakou barvu
• karty pak rozprostřel na okraj lesa, děti si na louce u lesa udělají svá stanoviště a od učitele dostanou karty, ve kterých jsou zvířata zapsána v anglickém jazyce
•   děti pomáhají panu myslivci zvířata pochytat – hledají kartičky v lese a musí si zapamatovat barvu na dané kartě, když zvíře najdou, vrací se na své stanoviště a anglicky zapíší správnou barvu k danému zvířeti v tabulce
• děti si mohou zvolit vlastní strategii lovu, mohou chodit společně nebo odděleně, popř. jeden hledá a druhý zapisuje, později se vystřídají
• nakonec si listy ve skupinkách vymění a provedou společnou kontrolu s učitelem, vyhodnotí nejlepší lovce


Vyrábím vlastního panáčka:
• děti se rozdělí do skupinek po 4 až 5 žácích
• ve skupince si vyberou jednoho žáka, na kterém si anglicky zopakují části těla
• potom si vylosují kartu s popisem panáčka nebo panenky v angličtině
• na velký papír musí podle zadání v anglickém jazyce nakreslit co nejpřesněji svou panenku nebo panáčka
• nakonec vyberou pro svého panáčka jméno a představí jej ostatním dětem, čtou anglický popis, ostatní kontrolují, jestli panáček popisu odpovídá


 

 

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     V rámci vzdělávacího pobytu na Maltě, jsem absolvovala kurz se zaměřením na využití metody CLIL.  Tento kurz mě zejména obohatil nápady, jak využít tuto metodu v praxi nejen přímo ve vyučování, ale zároveň při mezinárodní spolupráci mezi školami. Jelikož jsme dlouhodobě členy mezinárodního programu GLOBE, rozhodla jsem se, že získané nápady využijeme v projektu se zaměřením na průzkum a porovnávaní životního prostředí. Prostřednictvím platformy Etwinning jsme našli stejně zapálenou školu z městečka Foz ve Španělsku.
     Žáci prostřednictvím projektu nejen porovnali biodiverzitu a fyzikální vlastnosti jednotlivých složek životního prostředí, ale zároveň se přirozenou cestou naučili spoustu odborné výrazy.