Školní poradenské pracovištěNaše škola je spádovou školou pro děti z okolních vesnic a děti z města.
Od šestého ročníku je vedena rozšířená výuka se zaměřením na matematiku. Vzhledem k těmto skutečnostem se na naší škole setkávají děti ze sociálních skupin velmi odlišné úrovně, mentální a intelektové zralosti. Tyto skutečnosti spolu s politickým a hospodářským rozvojem regionu vedou ke složitým a vypjatým situacím, které vyžadují kvalifikované řešení.
Proto bylo zřízeno školní poradenské centrum, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy, a pomáhá řešit vzniklé problémy.

Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Jitka Haltofová


Konzultační hodiny


Úterý: 13.00 - 15.00 h

Nutné předem telefonicky domluvit.Výchovný poradce pro 2. stupeň: Mgr. Anna Lisztwanová


Konzultační hodiny


Středa: 13.30 - 14.30 h
Nutné předem telefonicky domluvit.Naše škola také reaguje na nebezpečí sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, kouření, gamblerství, kriminalita, nepřátelství, agresivita, rasismus).
Školní metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program pro sociálně patologické jevy, jehož prioritou je zejména prevence těchto jevů. Sám nabízí pomoc jak žákům tak rodičům při řešení vzniklých situací. Na tyto problémy mohou žáci upozornit anonymně pomocí Tajné schránky.

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Kufová


Konzultační hodiny


Středa: 13.30 - 15.00 h

Nutné předem telefonicky domluvit.Další možnosti, kde hledat pomoc s vašimi problémy
   Síť pomociKonzultační hodiny

Náplň práce VP

Roční plán práce VP

Kyberšikana

Šikanování

Návykové látky

Rodinná smlouva o bezpečném užívání internetu