--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení - shrnutí                                   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Přijímací řízení krok za krokem - pro rodiče zde

Prezentace o přijímacím řízení - zde

Vyhláška 353-2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání - zde

VZOR - odvolání proti nepřijetí na SŠ - zde

Jednotná přijímací zkouška 2017 - zde

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení - shrnutí                                   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Přihlášky můžete podat jen na dvě střední školy.

Přihlášky je nutné odeslat do 15. března 2016 přímo řediteli střední školy*.

Od konce ledna jsou na webových stránkách jednotlivých škol požadavky k přijetí a přijímacím zkouškám.**

Uchazeč na novém formuláři přihlášek uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná jednotné testy ve škole uvedené v druhém pořadí.
Jednotné testy se budou konat u maturitních oborů ve dnech:
Studium              Řádný termín testů              Náhradní termín testů
Čtyřleté                          15. 4. 2016                  13. 5. 2016
Šestileté a osmileté      18. 4. 2016                  13. 5. 2016


Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase.
Školy, které se nepřihlásily do pilotního ověřování  uskuteční přijímací řízení v termínu od 22. 4. do 30. 4.2016.
*** Údaje o termínech přijímaček naleznete také na webových stranách vybrané školy.

Za týden od přijímaček (nebo od 15. dubna, pokud škola přijímací zkoušky nepořádá) zveřejní ředitelé škol seznam přijatých studentů. Tím je potvrzeno vaše přijetí a nemusíte čekat na písemné vyjádření školy (písemné vyrozumění budou od letošního roku posílat školy pouze nepřijatým).

Jakmile jsou seznamy přijatých zveřejněny buď na webu školy nebo na seznamu vystaveném přímo ve škole, máte 10 dnů na odeslání zápisového lístku řediteli SŠ. Zápisový lístek máte pouze jeden a lze ho podat pouze na jednu školu. Pokud budete přijati na obě, na které jste se přihlásili, musíte si v této době vybrat a poslat lístek tam, kde chcete studovat.

Zápisový lístek nelze vzít zpět a měnit rozhodnutí po uplynutí zákonem stanovené, desetidenní lhůty. Výjimkou je případ, kdy lístek berete zpět pro uplatnění na druhé škole, kde jste se úspěšně odvolali. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení jste byli na základě odvolání přijati.

*pro obory vzdělání s talentovou zkouškou platí termín do 30. listopadu 2015
** pro obory vzdělání s talentovou zkouškou platí do konce října 2015
*** pro obory vzdělání s talentovou zkouškou platí od 2. ledna do 15. ledna; konzervatoř od 15. ledna do 31. Ledna 2016

Přijímací řízení krok za krokem - pro rodiče zde

Vyhlášení pilotního ověřování- zde

Seznam přihlášených a nepřihlášených škol k pilotnímu ověřování - zde

Jednotné testy - Cermat - zde


VZOR - odvolání proti nepřijetí na SŠ - zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení - shrnutí                                   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Přihlášky můžete podat jen na dvě střední školy.

Přihlášky je nutné odeslat do 15. března 2015 přímo řediteli střední školy*.

Od konce ledna jsou na webových stránkách jednotlivých škol požadavky k přijetí a přijímacím zkouškám.**

Uchazeč na novém formuláři přihlášek uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná jednotné testy ve škole uvedené v druhém pořadí.

Jednotné testy se budou konat u maturitních oborů ve dnech:
Studium              Řádný termín testů              Náhradní termín testů
Čtyřleté                          15. 4. 2015                  14. 5. 2015
Šestileté a osmileté      16. 4. 2015                  14. 5. 2015


Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase.
Školy, které se nepřihlásily do pilotního ověřování  uskuteční přijímací řízení v termínu od 22. 4. do 30. 4.2015.
*** Údaje o termínech přijímaček naleznete také na webových stranách vybrané školy.

Za týden od přijímaček (nebo od 15. dubna, pokud škola přijímací zkoušky nepořádá) zveřejní ředitelé škol seznam přijatých studentů. Tím je potvrzeno vaše přijetí a nemusíte čekat na písemné vyjádření školy (písemné vyrozumění budou od letošního roku posílat školy pouze nepřijatým).

Jakmile jsou seznamy přijatých zveřejněny buď na webu školy nebo na seznamu vystaveném přímo ve škole, máte 10 dnů na odeslání zápisového lístku řediteli SŠ. Zápisový lístek máte pouze jeden a lze ho podat pouze na jednu školu. Pokud budete přijati na obě, na které jste se přihlásili, musíte si v této době vybrat a poslat lístek tam, kde chcete studovat.

Zápisový lístek nelze vzít zpět a měnit rozhodnutí po uplynutí zákonem stanovené, desetidenní lhůty. Výjimkou je případ, kdy lístek berete zpět pro uplatnění na druhé škole, kde jste se úspěšně odvolali. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení jste byli na základě odvolání přijati.

*pro obory vzdělání s talentovou zkouškou platí termín do 30. listopadu 2014
** pro obory vzdělání s talentovou zkouškou platí do konce října 2014
*** pro obory vzdělání s talentovou zkouškou platí od 2. ledna do 15. ledna; konzervatoř od 15. ledna do 31. Ledna 2015

Přijímací řízení krok za krokem - pro rodiče zde

Vyhlášení pilotního ověřování- zde

Seznam přihlášených a nepřihlášených škol k pilotnímu ověřování - zde

Přijímací řízení 2015 - základní informace - zde

Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení 2014/2015- zde

VZOR - odvolání proti nepřijetí na SŠ - zde


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2012/2013 - ZměnaDle zákona 472 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů došlo ke změnám:

1) Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky

2) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

3) Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne  12. ledna 2012
Čj.: 41 118/2011-20
Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy


Na základě novely školského zákona zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012, informujeme o některých níže uvedených změnách podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích v následujícím období školního roku 2011/2012.
Tyto změny se týkají zejména:

Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě.
Počet přihlášek podávaných uchazeči v prvním kole přijímacího řízení ve školním roce 2011/2012 se snižuje z tří na dvě (novela § 60 odst. 7 školského zákona).
Po nabytí účinnosti nové právní úpravy (od 1. 1. 2012) podávají uchazeči v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku oborů vzdělání středních škol. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia na základě § 61 odst. 3 v návaznosti na § 60 odst. 7 školského zákona v platném znění. Od školního roku 2012/2013 se bude tato úprava týkat i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (na základě § 62 odst. 3 a 4 školského zákona).

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
Přijatý uchazeč již nebude muset čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst.  2 školského zákona).
Přitom platí, že ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona.
Tento způsob vyhlášení výsledků přijímacího řízení se vztahuje i na přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou s tím, že jeho výsledek obdrží nejpozději do 15. února (viz § 62 odst. 2 věta třetí školského zákona) uchazeči, kteří uplatnili přihlášku do 30. listopadu (viz § 60b odst. 1 školského zákona). Vydání rozhodnutí o přijetí podle § 62 odst. 2 věta třetí školského zákona je i jeho zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků.
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů - výsledek přijímacího řízení (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst.  2 školského zákona).

Odvolání proti nepřijetí.
Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

Prodlužuje se lhůta pro uplatnění zápisového lístku.
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku se prodlužuje z 5 na 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (novela § 60a odst. 6 školského zákona).

Ruší se zápisový lístek pro část uchazečů.
Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání (novela § 60a odst. 1 školského zákona).
Nepředkládají jej uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání konané podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona, a kteří se hlásí do všech forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona.

Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.
Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Upřesňuje se způsob vydávání zápisového lístku cizincům.
Zápisový lístek má u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydávat krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území České republiky, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá (novela § 60a odst. 2 školského zákona).

Upřesňuje se způsob podávání přihlášek uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou.
Nově se umožňuje, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (novela § 60 odst. 5 školského zákona).
Souběžně se změnami ve školském zákoně je předložen do meziresortního připomínkového řízení návrh novely vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, ve které se navrhují zejména tyto změny:

Mění a sjednocuje se termín přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení.
Posouvá se termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky (didaktických testů a písemných prací), které se nově od školního roku 2011/2012 konají v období od 2. května do 15. května (stanoveno vyhláškou č. 273/2011 Sb., kterou se mění mj. i § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů).
V novelizovaném znění § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se tak počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání (namísto dosavadních termínů od 22. dubna do 7. května pro denní formu vzdělávání, resp. od 2. do 17. května pro jiné než denní formy vzdělávání a pro nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou).

Upravuje se termín pro odeslání rozhodnutí o nepřijetí / zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v případě, že se přijímací zkouška nekoná.
V případě, že se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, mění se termín pro zaslání rozhodnutí o nepřijetí nebo pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, který je stanoven podle § 60 odst. 17 školského zákona prováděcím předpisem. Dochází k tomu sjednocením termínů pro přijímací zkoušky na období od 22. dubna do 30. dubna (projednávaná novela § 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb.).
Tím je dáno, že v případě, kdy se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, lze zaslat rozhodnutí o nepřijetí nebo zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna.

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je stanoveno zákonem.
Novela školského zákona (nové znění § 60 odst. 16 a 17 a § 183 odst. 2) přebírá ustanovení zajišťující zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a podmínky jeho zveřejnění. Návazně se proto ruší v § 4 odst. 1 písmeno b) vyhlášky č. 671/2004 Sb. Ředitel školy tedy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam přijatých uchazečů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení.

Upřesňuje se  způsob vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu.
Pokud chce uchazeč obdržet zápisový lístek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zápisový lístek získá od krajského úřadu na základě písemné žádosti (nově navrhované znění § 5a odst. 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb.).

Poznámka:
Upozorňuje se, že je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení. Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní hodnocení, protože jej základní škola nebude mít povinnost zpracovávat (zrušení § 51 odst. 5 ve schválené novele školského zákona).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky přijetí na SŠ


Vzhledem k tomu, že 1. ledna 2005 vstoupil v platnost Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který mění dosavadní systém přijímacího řízení na střední školy, předkládáme pro úplnost citaci § 60 "školského zákona":

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole


(1) Ředitel školy je povinen vyhlásit pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole nejméně jedno kolo přijímacího řízení.

(2) Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku ke vzdělávání ve střední škole řediteli školy, v níž uchazeč plní povinnou školní docházku, v ostatních případech řediteli střední školy, a to na předepsaném tiskopisu a v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu.

(3) Ředitel školy vyhlásí přijímací řízení v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Pokud ředitel školy rozhodne, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

(4) Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a zveřejní je do konce března. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle

a) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno,

b) výsledků přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky, je-li stanovena,

c) dalších skutečností, které vysvětlují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

(5) Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

(6) Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.

(7) Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 20. dubna.

(8) Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do konce srpna. Přihláška se v tomto případě podává přímo řediteli této školy.

(9) Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(10) Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole v některém kole přijímacího řízení, nemůže být přijat ke vzdělávání v jiné střední škole v dalších kolech přijímacího řízení.

(11) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí.

VŠEOBECNÉ  INFORMACE o organizaci přijímacího řízení upravuje vyhláška č. 671/2004.

Zde máte k dispozici její plné znění:

671

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2004,

kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve

středních školáchMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

ČÁST PRVNÍ

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ
VE STŘEDNÍ ŠKOLE

§ 1

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

(1) Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen "přihláška") jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak:

a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c) vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,

d) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,

e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia1),

f) doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem2) nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou3),

g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je v souladu se zvláštním právním předpisem4) předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání,

h) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu5), je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou,

i) posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky,

j) doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,

k) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

l) Další doklady popřípadě související s přijímacím řízením v návaznosti na stanovená kritéria6), zejména doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti nebo o dosaženém dalším vzdělání7).

(2) Součástí přihlášky nemusí být doklady nebo jejich ověřené kopie uvedené v odstavci 1 písm. a) až d), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

(3) Závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, popřípadě středního vzdělání s maturitní zkouškou, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději však do konce srpna před zahájením školního roku.

(4) Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení pátého ročníku základní školy, sedmého ročníku základní školy, ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky, popřípadě řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději však do konce srpna před zahájením školního roku.

(5) V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že úřední překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

§ 2

Postup a termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení

(1) Uchazeč, který plní povinnou školní docházku nebo je žákem základní školy po splnění povinné školní docházky, odevzdá přihlášku řediteli školy, jejímž je žákem, a to do konce února, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 15. listopadu.

(2) Uchazeč, který splnil povinnou školní docházku, s výjimkou uchazeče podávajícího přihlášku podle odstavce 1, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

(3) Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 20. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

(4) Ředitel školy uvedený v odstavci 1 doručí přihlášku řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

§ 3

Průběh přijímacího řízení

(1) Ředitel školy nejpozději do konce října stanoví a zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup obory vzdělání s talentovou zkouškou a jejich formy vzdělávání, pro které vyhlašuje přijímací řízení.

(2) Ředitel školy nejpozději do konce ledna stanoví a zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

(3) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají první pracovní den v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s 5 pracovními dny. Přijímací zkoušky do vyššího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia, se konají, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, v prvním pracovním dni 2 týdny před termínem stanoveným ve větě prvé.

(4) Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se konají první pracovní den ve druhém úplném kalendářním týdnu měsíce ledna s 5 pracovními dny, talentové zkoušky v konzervatořích od 15. do 31. ledna v termínu stanoveném ředitelem příslušné školy.

(5) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají 7 dní po termínu stanoveném v odstavci 3 věta první, talentové zkoušky v termínu podle odstavce 4.

(6) V odůvodněných případech může ředitel školy rozhodnout o prodloužení doby konání přijímacích nebo talentových zkoušek na pracovní dny, které bezprostředně následují po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku.

(7) Pozvánku k vykonání přijímací nebo talentové zkoušky v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním, pro náhradní termín a pro další kola nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací nebo talentové zkoušce stanovených ředitelem školy, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.

(8) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od konání přijímací nebo talentové zkoušky.

§ 4

(1) Ředitel školy zveřejní do 7 dnů po konání přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů8):

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,

b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,

c) kritéria přijímacího řízení.

(2) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, je přidělené registrační číslo součástí dopisu, kterým je uchazeč o nekonání přijímací zkoušky informován ředitelem školy.

(3) Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

§ 5

(1) Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí určí ředitel školy.

(2) Ředitel školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.ČÁST DRUHÁ

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

§ 6

Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie podle § 1 odst. 1 písm. g) až i) a k) a l) a dále doklady uchazeče o předchozím vzdělávání pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení a určení ročníku, do něhož bude uchazeč zařazen.

  

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 7

Tato vyhláška se vztahuje také na přijímání ke vzdělávání v konzervatoři.

§ 8

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem.

2. Vyhláška č. 469/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

3. Vyhláška č. 160/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

____________________________________________________________

1) § 83 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2) § 84 zákona č. 561/2004 Sb.

3) § 85 zákona č. 561/2004 Sb.

4) Například § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

6) § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

7) Například § 113 a 114 zákona č. 561/2004 Sb.

8) Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.