Formuláře
Žádost o přestup žáka    pdf  doc

Žádost o uvolnění žáka    doc  pdf
              
Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova pdf  

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k TV pdf   docSeznam sešitů pro žáky 1. stupně    pdf

Seznam sešitů pro žáky 2. stupně    pdfBezhotovostní platby stravného - informace MŠ zde

Bezhotovostní platby stravného - informace ZŠ zde


Směrnice vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení včetně příloh - zde

----------------------------------------------------------------------------

Poskytování informací:

Žádosti o informace
  
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.  

Příjem žádostí a dalších podání
      
Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.  
  
Ústně lze podat žádost:  
•     telefonicky
•     osobně (u ředitele nebo vedoucích jednotlivých útvarů)      

Písemně lze podat žádost:  
•     poštou
•     předáním písemné žádosti na sekretariátu organizace  
•     elektronickou poštou    

Opravné prostředky
      
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
    
Formuláře
    
Formuláře lze získat na sekretariátu organizace nebo v elektronické podobě na webových stránkách organizace.

Žádost o zpřístupnění informace – pdf  doc.

Sazebník úhrad – pdf  doc.