Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Současnost


04.12.2018

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola  je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Třinec. V květnu 2011 oslavila 80. výročí založení.

   V roce 2002 se škola stala samostatným právním subjektem. Od roku 2003 byla pod správu této školy přiřazena Základní škola Konská s mateřskou školou (Podlesí) a Mateřská škola Borek. Škola se zaměřuje na výuku matematiky a přírodovědných předmětů, na druhém stupni je v každém ročníku matematická třida. V roce 1995 byly vytvořeny třídy se zaměřením na tělesnou výchovu - hokej, které spolupracují s hokejovým klubem HC Oceláři.
  
   Škola má dobré prostorové a personální podmínky, které umožňují plnit cíle školního vzdělávacího programu "Škola - brána do života". Škola má 19 kmenových tříd, 11 odborných učeben, tělocvičnu, posilovnu, 3 oddělení školní družiny, hřiště, zahradu, žákovskou knihovnu, školní jídelnu. Ve školním roce školu navštěvuje 429 žáků v 8 třídách 1. stupně a 11 třídách 2. stupně. O jejich vzdělání a výchovu se stará 44 plně aprobovaných pedagogických pracovníků.

   Škola disponuje dvěma moderními počítačovými učebnami, které žáci využívají nejen v hodinách informatiky, ale i pro výuku předmětů 1. stupně, anglického a německého jazyka, zeměpisu, přírodopisu, matematiky, českého jazyka. Samozřejmostí je využití učeben v rámci zájmových kroužků.  K pěknému a motivujícímu prostředí 2. stupně přispívají jednotlivé odborné učebny, jež prošly inovací a jejichž součástí je i technické vybavení (interaktivní tabule, počítač, video,...).

  Chemická pracovna


  Fyzikální pracovna


  Environmentální pracovna  
  

   Pracovna hudební výchovy
  

   Pracovna anglického jazyka


   Pracovna ruského a německého jazyka


  Pro výuku pracovního vyučování jsou vybaveny speciální učebny:

  Dílny  
  

  Kuchyňka
  

   Výuka tělesné výchovy probíhá ve dvou tělocvičnách, dobrou kondici mohou žáci získat posilováním.
  

  Od jara do podzimu  žáci ve velkém využívají venkovní areál školy - hokejbalové hřiště, antukové hřiště na basketbal, travnaté fotbalové hřiště i hřiště s umělou trávou, sektor pro atletické disciplíny, tartanovou dráhu.
  Nedílnou součástí výuky 1. a 2. stupně je výuka plavání .

Zejména menším dětem slouží v ranních a odpoledních hodinách školní družina, ve které se vychovatelky starají o další všestranný rozvoj žáků. S použitím výukových programů na pc si mohou procvičovat školní látku. Nalezneme zde televizi s videem, také pěknou hernu s množstvím hraček, her a stavebnic. Ideální je i venkovní areál s prolézačkami.V hlavní budově školy je umístěna školní jídelna s kapacitou až 800 obědů. Umožňuje obědvat i mimoškolním strávníkům.