Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji


04.12.2018

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

           

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0./15_007/0000247

Žadatel: Moravskoslezský kraj

Partneři: 
•    Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
•    Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
•    Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
•    Společně-Jekhetane, o.p.s.
•    Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
•    Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
•    Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
•    Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace
•    Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
•    Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
•    Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
•    Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná
•    Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace


Realizace projektu: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019

Financování projektu:
Zdroje financování projektu                                                   výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu                                           36 755 894,65
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%)        31 242 510,45
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%)                          3 675 589,46
Z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%)                                 1 837 794,74


Popis projektu:
Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.


Klíčové aktivity projektu:
KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
- doučování v neformálních klubech
- kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT)

KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť
- odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
- pilotní ověření pozice koordinátor inkluze

KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta

KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání
- workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí 
o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)
- spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
- informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
- podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními službami

KA 5: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - povinné aktivity
- DVPP
- podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání

KA 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - volitelné aktivity
- DVPP
- sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
- vzájemné návštěvy na školách

KA 7: Řízení projektu

Projekt zavádí inkluzivní principy a prvky do partnerských škol a jeho aktivity pokrývají komplexní péči o cílovou skupinu žáků. Aktivity bude realizovat žadatel ve spolupráci s partnerskými organizacemi.
Přispěním všech aktérů, kteří se budou podílet na projektem podpořeném vzdělávání této cílové skupiny, vznikne síť krajských pracovišť, jejichž odborní pracovníci budou schopni poskytovat odpovídající odbornou péči a metodickou podporu všem zainteresovaným. Je třeba, aby pozornost byla věnována žákům, pedagogickým i nepedagogických pracovníkům, vedoucím pracovníkům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty (včetně zřizovatelů škol a neziskového sektoru).
 


04.12.2018

Klíčové aktivity

Kroužek ICT


05.08.2023

Kroužek přírodovědné a finanční gramotnosti