Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Podpora logopedické prevence v MŠ


05.02.2019

 

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015


   V roce 2015 jsme vstoupili do projektu MŠMT Podpora logopedické prevence v MŠ s názvem „Paní učitelko, přečti mi slovíčko; maminko, tatínku, přečti mi říkanku“. Zapojili jsme se proto, abychom zlepšili pracovní prostředí v našich třech MŠ pro každodenní zajištění logopedické prevence a podpory rozvoje řeči u dětí předškolního vzdělávání.
   Dalšími kroky k podpoře logopedické prevence dětí byla setkání rodičů s dětmi a kvalitními klinickými logopedy. V první části semináře Besedy s rodiči se rodiče seznámili s vývojem řeči, s problémy a možností nápravy.
   Druhá část s názvem Logohrátky byla zaměřena na praktické ukázky. Především gymnastika mluvidel a další techniky k posílení rozvoje řeči byly pro rodiče velice přínosné. Rodiče si uvědomili, že je zapotřebí s dětmi více komunikovat, číst jim pohádky a povídat si o nich. Pro vývoj řeči jsou důležité i tělesné aktivity dětí. 
   Zkvalitnili jsme logopedickou prevenci, která je přirozenou každodenní součástí předškolního vzdělávání prostřednictvím vybavení ve školkách moderními pomůckami pro řečovou a jazykovou výchovu. 
   Taktéž jsme prohloubili spolupráci s rodiči. Došlo k zatraktivnění a zefektivnění logopedické prevence v MŠ. Docílili jsme toho, že pravidelné procvičování řečových dovedností je pro děti zábavnější, hravější, ale hlavně motivující pro rodiče, jejich děti i samotné učitelky.
   
    Zrealizované aktivity:
1. Logopedická prevence probíhá pravidelně denně zařazováním logopedických chvilek.
2. Logopedickou prevenci naplňujeme každodenním půlhodinovým čtením pohádek nebo vhodných příběhů.
3. Nezapomínáme na každodenní zařazování grafomotorických, sluchových a zrakových cvičení, na artikulační, dechová cvičení a na rozvoj tělesné aktivity.
4. Pravidelně využíváme logopedický koutek s potřebnými didaktickými a metodickými pomůckami.
5. Prohloubili jsme bližší spolupráci s rodiči.
6. Veškeré naše školní logopedické aktivity se snažíme přenést do rodinného prostředí dětí.
7. K těmto veškerým aktivitám nám dopomohlo kvalitní proškolení 3 našich pedagogických pracovníků (za každou MŠ jeden). Tito pedagogové předali svoje poznatky ostatním.

   Výsledek celého projektu jsme vyhodnotili jako velice přínosný a potřebný.  Vybavili jsme mateřské školy pomůckami (např. motorická osmička, foukací míčky, flétničky, kladina, prkno na balancování …), hrami (např. puzzle, logická nasouvací hra, Povím ti mami,…) a metodickými materiály. Rodiče byli vtaženi do problematiky logopedické prevence a pedagogové se dozvěděli o nových trendech v oblasti logopedie.

    I v budoucnu budeme v tomto duchu logopedické prevence pokračovat.