Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Šance pro každého žáka


05.02.2019

            

Název projektu: Šance pro každého žáka

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Žadatel: Vysočina Education

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Zapojené školy:
Kraj Vysočina: 6 základních a 3 střední školy, vzájemně spolupracují.
Moravskoslezský kraj: 7 základních škol a 4 střední školy, vzájemně spolupracují.

Partner projektu: Společnost pro kvalitu školy, z.s.


Cílem projektu je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Kraji Vysočina a v Moravskoslezském kraji, rozvoj jejich sociálních a občanských kompetencí a zvyšování motivace pro studium technických oborů SŠ bez maturitní zkoušky prostřednictvím extrakurikulárních aktivit doplněných akčním výzkumem.Aktivity:

1. Řemeslo nás baví:
Cílem aktivity je rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků ve spojení s rozvojem podnikatelských dovedností žáků základních škol se zaměřením na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí formou kroužků. Pracovní náplň kroužků připraví a povedou učitelé ZŠ společně s učiteli SŠ. 

2. Škola jako centrum komunity 
Aktivita vychází ze zkušeností měst z pořádání Fóra mladých aneb Desatero problémů města očima žáků základních škol v Kraji Vysočina a v MSK či fungování žákovských parlamentů.
Cílem je podpořit sociální a občanské kompetence žáků, zvýšit jejich zájem o aktuální společenská a politická témata především lokálně a komunitně zaměřená. Cílem je rovněž spolupráce, komunikace a setkávání s lokálními aktéry, především místní samosprávy, a ukázat žákům možnost, jak ovlivnit cestu budoucího rozvoje svého města a komunity. Žáci ZŠ budou v kroužcích hledat řešení společenských problémů. 

3. Akční výzkum
Obě aktivity budou reflektovány akčním výzkumem, jehož cílem bude porovnání a zefektivnění forem, metod práce pro zvýšení motivace žáků (zvláště ze sociálně znevýhodněného prostředí) pro studium technických a přírodovědných oborů a pro zvýšení občanských kompetencí prostřednictvím zapojení učitelů ZŠ, kteří nejdříve popíší aktuální potřeby v této oblasti a za podpory expertů pro akční výzkum získají systematické poznatky o tom, co se děje či stalo v jejich třídě nebo škole v průběhu realizace celé aktivity resp. v samotném kroužku a na základě zjištěného navrhnou a aplikují zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.