Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Modernizace výuky na ZŠ v Třinci


05.02.2019             

Město Třinec získalo účelovou dotaci na projekt „Modernizace výuky na základních školách v Třinci“ ve výši 7,207 mil. Kč z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen ROP Moravskoslezsko). www.rr-moravskoslezsko.cz


Název projektu: Modernizace výuky na základních školách v Třinci

Dotace byla získána z ROP Moravskoslezsko 2007- 2013

Prioritní osa:  2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01560Realizace projektu: 6/2014 -9/2015

Předmětem projektu je pořízení nových výukových pomůcek, ICT vybavení a nezbytného nábytku do odborných učeben přírodovědných předmětů a jazyků na šesti základních školách v Třinci.

Cílem projektu je zkvalitnit výuku a podněcovat zájem žáků o další studium technických a přírodovědných oborů, ve kterých mohou nalézt perspektivní pracovní uplatnění. Učebny budou využívat všichni žáci školy.

Mimo běžnou výuku budou v učebnách probíhat zájmové a volnočasové aktivity se zaměřením odpovídajícím charakteru modernizovaných učeben, např. jazykové kroužky, přírodovědné kroužky aj..Jde o tyto základní školy:

- Základní škola Petra Bezruče - 1 přírodovědná učebna

- Základní a mateřská škola, Koperníkova - 1 přírodovědná učebna

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola  - 1 jazyková učebna

- Základní škola a mateřská škola Gustava Przeczka a polským jazykem vyučování - 1 učebna fyziky a chemie

- Základní škola Slezská - 3 odborné učebny (fyzika, chemie a přírodopis, zeměpis)

- Základní škola Dany a Emila Zátopkových - 1 technická učebna fyziky
 

Jazyková labolatoř na JMZŠ a MŠ Třinec  Našim záměrem bylo vybudovat interaktivní jazykovou laboratoř.
ICT ve škole je v dnešní době neodmyslitelnou součástí vyučovacího procesu.  Naše škola využívá moderní technologie a postupy práce s interaktivní tabulí a dalšími moderními pomůckami (hlasovací systémy) způsobem, který výrazně zvyšuje aktivní roli žáka ve vyučovacím procesu. Tím se prohlubují zejména jeho komunikační schopnosti při konverzaci v cizím jazyce.
  Nový školský zákon přinesl změnu do výuky na školách v podobě tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tím i povinnost zavedení výuky druhého cizího jazyka. Ve výuce anglického jazyka jsme v posledních letech získali řadu výrazných úspěchů, na které bychom chtěli navázat i ve výuce německého a ruského jazyka.