Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Školská rada


04.12.2018

V souladu se Zákonem o základním vzdělávání (Školský zákon č. 561, § 167) s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) byl na naší škole zřízen orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.


Své podněty, návrhy na zlepšení, oznámení, či připomínky k činnosti školy, o kterých si myslíte, že by se jimi měla školská rada zabývat, můžete zasílat na e-mailovou adresu školské rady:

                             skolska.rada.jmzs@seznam.cz

 

Členové rady

Za zřizovatele Statutární město Třinec:  Mgr. Monika Hojdyszová
                                                                       Jarmila Ruferová


Za pedagogický sbor:                             Mgr. Taťána Mruzková
                                                                Mgr. Gabriela Trombiková


Za zákonné zástupce nezletilých žáků:   Mgr. Lenka Šestáková
                                                                Mgr. Martina Giercuszkiewiczová

 

Obsah činnosti Školské rady:

•  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

•  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

•  schvaluje  školní  řád,  ve  středních  a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

•  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  v základních a středních školách

•  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

•  projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

•  projednává inspekční zprávy České školní inspekce

•  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

•  podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy


Zprávy o činnosti školské rady

04.12.2018


Jednací řád Školské rady

04.12.2018