Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Erasmus+ KA1 – Barevná angličtina


05.02.2019

            

Název projektu: Barevná angličtina

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023015

Typ projektu: Projekt financován z fondů EU v operačním programu Erasmus+ Výzvě 2016 KA101 – Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita pracovníků škol.

Cílová skupina: 8 pedagogů školy 

Trvání projektu: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018


Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogů naší školy v oblasti zavádění a využívání moderních metod ve výuce, konkrétně metod projektové a situační výuky a zážitkové pedagogiky.

Zaujala nás výuková metoda CLIL. Po důkladném teoretickém seznámení s principy metody bychom rádi její prvky zavedli. Projektem Barevná angličtina zvýšíme jazykovou vybavenost pracovníků školy pro praktické využití cizího jazyka nejen ve vyučovacích předmětech, ale také ve volnočasových aktivitách ve škole.
Následně, po návratu z mobilit, budeme nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v naší škole, kde očekáváme dynamické zavedení nových přístupů a metod a tím zvýšení úrovně a atraktivity výuky.
Věříme, že pobyt na zahraniční jazykové škole nám pomůže v získání sebejistoty a rozšíření jazykových dovedností. To povede ke snadnější realizaci našeho záměru. Stěžejní motivací projektu Barevná angličtina je naučit děti myslet v anglickém jazyce, používat angličtinu přirozeně.
                 
Cílem je zvýšení kvalifikace zúčastněných, což plně koresponduje s hlavními cíli programu Erasmus+, kterými jsou zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností nejen učitelů. Neméně důležitým cílem je nastartovat prostřednictvím jazykového kurzu v zahraničí profesní růst našich zaměstnanců tak, aby byli motivováni k dalšímu sebevzdělávání v rámci evropských projektů, např. job-shadowing či teaching assignment.                                                                                                                     
Sekundárním cílem je internacionalizace školy prostřednictvím rozšíření vztahové sítě školy, prohloubení spolupráce se současnými zahraničními partnery a zapojení školy do evropských vzdělávacích projektů.
Tyto cíle jsou plně v souladu s Evropským plánem rozvoje naší školy. Naším hlavním záměrem je podpora profesního rozvoje našich pracovníků v oblasti vzdělávání a zvýšení kapacit a mezinárodního rozměru naší organizace, abychom byli schopni nabízet programy a činnosti, které lépe reagují na potřeby jednotlivců. Tyto potřeby jsou také prioritami programu Erasmus+ v oblasti mobilit. Tématem mobilit našich pedagogů je vlastní prožitek, pouze přímou účastí člověk vhlédne do místní kultury a načerpá zkušenosti z jiných zemí.

Tři účastníci, kteří budou absolvovat metodologické kurzy, získají nové znalosti a zkušenosti v oblasti moderních vyučovacích metod. Dvě učitelky volily kurzy s tématem metody CLIL (Practical methodology for teachers working with CLIL, Methodology &ICT tools for teachers working with CLIL), které přispějí k inovacím ve výuce a k získání hlubšího vhledu do této problematiky. Jedna účastnice se zúčastní kurzu Methodology Revisited, Revitalized and Re-Energised, ve kterém získá nové nápady a aktivity do výuky pro motivaci žáků a zvýšení jejich zájmu o studium angličtiny, seznámí se s novými možnostmi využití ICT, které je nedílnou součástí výuky cizích jazyků. Všechny tři učitelky anglického jazyka (dvě učí angličtinu na 1. stupni a v MŠ, jedna na 2. stupni) si zásluhou metodologických kurzů zlepší své jazykové, profesní, sociální a komunikační kompetence.

Tito účastníci si v rámci projektu zvýší tyto kompetence:

Znalosti
- rozšíří si své sociální znalosti (vnímavost ke společenským konvencím a zvyklostem, využití jazyka v každodenních situacích)
- seznámí se se základními principy a pravidla metody CLIL
- dozví se, jak s metodou CLIL pracovat a jak na ni připravit žáky 
- dozví se, jaké trendy a metody se používají v moderním vyučování

Dovednosti
- naučí se prakticky používat metodu CLIL
- zdokonalí své jazykové dovednosti

Postoje
- pochopí význam a důležitost inovací ve výuce
- pochopí principy metody CLIL ve vzdělávání jako prostředek pro zefektivnění a zatraktivnění výuky

Osm účastníků si studiem anglického jazyka v zahraničí (v Anglii a na Maltě) a celoročním studiem zlepší své jazykové kompetence a získá kulturní povědomí o dané zemi. Účast na této mobilitě přispěje k jejich osobnímu a profesnímu růstu a zvýšení motivace.

 

Závěrem chceme poděkovat možnosti účasti v projektu programu ERASMUS+ KA1, který nám pomohl s rozvojem jazykové vybavenosti pedagogů a vedení školy a zvýšením povědomí o různých evropských kulturách. Chceme, aby se naše škola zařadila do sítě evropských škol, které spolu spolupracují na žákovských projektech a zároveň sdílí pedagogické a metodické zkušenosti na všech úrovních.   


SEMINÁŘ O KULTUŘE A ŽIVOTĚ NA MALTĚ A VE VELKÉ BRITÁNII

05.02.2019

více >>


Erasmus+ na Dílničkách

05.02.2019

více >>


MALTA – SAN GWANN

05.02.2019

více >>


VELKÁ BRITÁNIE - BOURNEMOUTH

05.02.2019

více >>