Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Uvolňování žáků

06.03.2019

Nepřítomnost žáka ve vyučování musí zákonný zástupce nahlásit do 72 h třídnímu učiteli nebo sekretářce školy. Pokud takto neučiní, bude tato absence posuzována jako neomluvená. Žák předkládá omluvenku v ŽK ihned po příchodu do školy svému třídnímu učiteli. Nepřítomnost v odpoledním vyučování omlouvá rodič nejpozději den předem. V nenadálých případech (nevolnost a jiné), je nutná okamžitá omluva rodičem telefonicky. Pokud se takto nestane, neúčast na odpoledním vyučování bude neomluvena.

Odchod ze školy v průběhu vyučování:

1)  Úraz, nevolnost - rodič osobně vyzvedne žáka a podepíše odchod v kanceláři školy.
2)  Samostatný odchod žáka (očkování, prohlídka, zubař, rodinné důvody) - předem písemná omluvenka s datem, důvodem absence a zdůrazněním, že žák odchází sám na vlastní nebezpečí!
3)  Častější uvolňování z odpoledního vyučování není možné.
4)  Plánovaná absence je formou žádosti sdělena škole předem. Podle délky nepřítomnosti rozhoduje o uvolnění třídní učitel, při delší absenci ředitel školy. Za delší absenci se považuje nepřítomnost převyšující dva dny.


1.  Žák je povinen odevzdat písemnou žádost od zákonného zástupce třídnímu 
učiteli nejpozději 3 dny před termínem uvolnění – i při hromadných akcích.

2.  Škola uvolní žáka na základě:
- posouzení chování žáka v době školní docházky a při akcích konaných
  školou
- posouzení prospěchu žáka
- posouzení četnosti absencí a četnosti uvolňování z vyučování

3.  Při sportovní akci je nutné vyjádření klubu k uvolnění.

4.  Upozorňujeme rodiče, aby platili akce až po vyjádření školy (v případě negativního vyjádření školy se vystavují nebezpečí propadnutí peněz).

5.  Žádost doporučuje třídní učitel na základě poznatků svých i ostatních vyučujících.

6.  Třídní učitel i ostatní vyučující musí v případě zamítnutí žádosti obhájit důvody, které vedly k zamítnutí žádosti.------------------------------------------------------------------------------- 

Žádost o uvolnění žáka    doc  pdf